Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică DOLJ

                Direcţia Judeţeană de Statistică DOLJ este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii Nr. 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului Nr.957/2005 şi 546/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, ca unităţi teritoriale ale I.N.S.-ului.

                Direcţia Judeţeană de Statistică DOLJ, instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat şi serviciu public deconcentrat, organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial.

                Direcţia Judeţeană de Statistică DOLJ are ca obiect de activitate colectarea, procesarea, analiza, diseminarea datelor statistice, dezvoltarea culturii statistice, constituirea şi administrarea la nivel teritorial a seriilor de date statistice, oficiale cu caracter demografic, social, economic, de mediu, financiar şi juridic, necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale, fundamentarea strategiilor de dezvoltare şi prognoză, a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici, informării opiniei publice,   asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali, serviciile publice, organismele guvernamentale şi non-guvernamentale, care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului.

                În realizarea obiectului de activitate, ce se întemeiază pe principiile independenţei profesionale, autorităţii în materie de culegere, adecvarea resurselor, angajamentul privind calitatea în statistici, confidenţialitatea în statistică, imparţialitate şi obiectivitate, metodologia solidă, proceduri statistice adecvate, sarcina de răspuns adecvată pentru respondenţi, eficienţa sub raportul costurilor, relevanţei, precizie şi fiabilitate, promptitudine şi punctualitate, coerenţă şi comparabilitate, accesibilitate şi claritate, Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj are următoarele atribuţii:

 1. a)     asigură colectarea, procesarea şi analiza datelor statistice de la operatorii economici şi sociali pentru cercetările prevăzute în Programul Statistic Naţional Anual aprobat;
 2. b)     organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la INS.;
 3. c)     organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică operatorilor economici şi sociali pentru completarea formularelor;
 4. d)     participă la evaluarea eficienţei şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de I.N.S.;
 5. e)     propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor asupra operatorilor economici sau asupra gospodăriilor populaţiei;
 6. f)      asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de I.N.S. cu privire la determinarea şi publicarea indicatorilor statistici;
 7. g)     furnizează către I.N.S. datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în planul de activitate;
 8. h)     informează din proprie iniţiativă administraţia publică locală şi la solicitarea acesteia, asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte ce intervin în economia judeţului;
 9. i)       prezintă semestrial I.N.S.-ului informări asupra activităţii desfăşurate;
 10. j)       elaborează/proiectează anuare, breviare, buletine şi alte publicaţii la nivelul judeţului spre a fi publicate;
 11. k)      îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de I.N.S. prin acte normative pentru domeniul lor de activitate.

                În îndeplinirea atribuţiilor, Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj are dreptul:

–     să solicite şi să obţină gratuit date şi informaţii statistice de la toate persoanele fizice şi juridice rezidente în România sau nerezidente care âşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

–     să utilizeze, în afara personalului propriu, operatori statistici pentru colectarea datelor de la gospodăriile populaţiei şi de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice; în categoria operatorilor statistici se cuprind persoanele atrase temporar, pe bază de convenţii civile, pentru colectarea datelor, precum şi gospodăriile populaţiei, în cazul în care acestea constituie unităţi de observare statistică;ce amenzi contravenţionale prin intermediul persoanelor anume împuternicite pentru aceasta în baza Legiii nr.226/2009 privind organizarea statisticii oficiale, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul explicit al furnizorilor de date de a comunica informaţiile, refuzul nejustificat al furnizorilor de date de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea DJS a documentelor şi evidenţelor necesare verificării datelor statistice, ca şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de conducerea DJS, utilizarea de către personalul angajat cât şi de personalul atras temporare a datelor individuale ale persoanelor fizice sau juridice în alte scopuri decât cele statistice ;

–     să solicite de la I.N.S. date şi informaţii statistice privind indicatorii calculaţi pe judeţ şi la nivel de ţară, pentru efectuarea de analize şi comparaţii pe judeţe, în cadrul regiunilor statistice, precum şi între regiuni.